مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CCT

مخفف عبارت CCT

Critical Clearing Time
بروز فالت در شبکه ی برق باعث عوارضی در...
SC

مخفف عبارت SC

Short Circuit
اتصال کوتاه ، اتصالی در مدار الکتریسیته...
ARS

مخفف عبارت ARS

Acute retroviral syndrome
سندرم پرتوی مزمن که به شکل نارایجی...
CBSE

مخفف عبارت CBSE

Component Based Software Engineering
مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر پیکرپار یا...
MI6

مخفف عبارت MI6

Military Intelligence Section 6
سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا...
3GP

مخفف عبارت 3GP

Third Generation Partnership
سه‌جی‌پی یا تری جی پی، (3GP) یکی از...
PEGI

مخفف عبارت PEGI

Pan European Game Information
بنیاد اروپایی اطلاعات بازی‌ها که به...
SIS

مخفف عبارت SIS

Secret Intelligence Service
سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا،...