مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

استصنا

مخفف عبارت استصنا

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
استصنا برگرفته شده از کلمات انجمن...
WP

مخفف عبارت WP

Word Processing
علامت اختصاری WP که مستلزم به‌کارگیری...