مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FILA

مخفف عبارت FILA

Fédération Internationale des Luttes Associées
فدراسیون بین‌المللی سبک‌های همبسته کشتی...
WWE

مخفف عبارت WWE

World Wrestling Entertainment
دبلیو دبلیو ای یک بنگاه رسانه‌ای است که...