مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DPMA

مخفف عبارت DPMA

Data Processing Management Association
بزرگترین انجمن تخصصی در زمینه مدیریت...