مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SUDO

مخفف عبارت SUDO

Substitute User Do
جانشینی امتیاز کاربر یا سودو نرم‌افزاری...
GUI

مخفف عبارت GUI

Graphical User Interface
در فرهنگ رایانه، واسط گرافیکی کاربر یا...
DOM

مخفف عبارت DOM

Document Object Model
مدل شیء‌گرای سند یا دام عنوان یکی از دو...