مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CSR

مخفف عبارت CSR

Corporate Social Responsibility
مسئولیت اجتماعی برند که به مسئولیت...