مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SCVP

مخفف عبارت SCVP

Server-based Certificate Validation Protocol
پروتکل معتبرسازی گواهینامه مبتنی بر...
ICANN

مخفف عبارت ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
آیکان (ICANN)، شرکت اینترنتی برای نامها...
HTTPS

مخفف عبارت HTTPS

Hyper Text Transfer Protocol Secure
پروتکل امن انتقال ابرمتن (HTTPS) ترکیبی...
UC

مخفف عبارت UC

Unified Communications
ارتباطات یکپارچه (UC)، عبارتی است که...