مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

STUN

مخفف عبارت STUN

Simple Traversal of User Datagram Protocol
پیمایش ساده از پروتکل دیتاگرام کاربر...
MGCP

مخفف عبارت MGCP

Media Gateway Control Protocol
پروتکل کنترلی و سیگنالینگ برای اتصالات...
EIGRP

مخفف عبارت EIGRP

enhand interior gateway routing protocol
نام یکی از قوی ترین پروتکل های مسیر...
NDP

مخفف عبارت NDP

neighbor discovery protocol
در شبکه های مبتنی بر سخت افزار سیسکو...