مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SSTP

مخفف عبارت SSTP

Secure Socket Tunneling Protocol
SSTP یکی از روش های پیاده سازی VPN است...