مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FQDN

مخفف عبارت FQDN

Fully Qualified Domain Name
نام مناسب برای دامنه در ویندوز سرور در...
MPAI

مخفف عبارت MPAI

Messaging Application Programming Interface
میانجی برنامه ریزی برنامة کاربردی ارسال...
ASX

مخفف عبارت ASX

The Advanced Stream Redirector
مدیریت جریان پیشرفته اگر دقت کرده باشید...