مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OAU

مخفف عبارت OAU

Organization of African Unity
سازمان وحدت آفریقا یا به اختصار OAU به...
FAO

مخفف عبارت FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations
فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل...
AFCET

مخفف عبارت AFCET

Association Francaise Pour LA CyberNetQue Economiqe Et Technique
یک سازمان حرفه‌ای که هدف آن گرد‌هم...
SUDO

مخفف عبارت SUDO

Substitute User Do
جانشینی امتیاز کاربر یا سودو نرم‌افزاری...