مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EC

مخفف عبارت EC

European Commission
کمیسیون اروپا (EC) نقش قوه مجریه را در...
FILA

مخفف عبارت FILA

Fédération Internationale des Luttes Associées
فدراسیون بین‌المللی سبک‌های همبسته کشتی...