مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SDLC
مخفف عبارت SDLC
Software Development Life Cycle
چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) ، از چرخه...
OODLC
مخفف عبارت OODLC
Object Oriented Development Life Cycle
چرخه حیات سیستم های شی گرا در مهندسی...
IPT
مخفف عبارت IPT
Ideh Pardaz Tabriz
آی پی تی مخفف کلمه های ایده پردار تبریز...
T9
مخفف عبارت T9
Text input on 9 Keys
نوعی نرم افزار برای ورودی متن پیشگویانه...
CLDC
مخفف عبارت CLDC
Connected Limited Device Configuration
CLDC یک دستگاه مجازی استاندراد شده و...
BREW
مخفف عبارت BREW
Binary Run-time Environment for Wireless
BREW ( محیط زمان جریان دودویی برای بی...