مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SQA
مخفف عبارت SQA
Software Quality Assurance
تضمین کیفیت نرم‌افزار عبارتست از نظارت...
SDN
مخفف عبارت SDN
Software-Defined Networking
شبکه نرم‌افزار محور یا شبکه نرم‌افزاری...
ZFS
مخفف عبارت ZFS
Zettabyte File System
ZFS فایل‌ سیستمی است که اولین بار توسط...
APT
مخفف عبارت APT
Advanced Packaging Tool
ابزار بسته‌بندی پیشرفته (اپت) (Apt) یکی...
CVS
مخفف عبارت CVS
Concurrent Versions System
سیستم نسخه‌های هم‌روند یا به اختصار...
FOSS
مخفف عبارت FOSS
Free and Open Source Software
نرم‌افزار آزاد و متن‌باز (FLOSS، F/OSS،...
SOA
مخفف عبارت SOA
Service-oriented architecture
وب سرویس‌ها را برای پیاده‌سازی معماری...