مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HCL

مخفف عبارت HCL

Hydro Chloric Acid
اسید هیدروکلریکیا کلروهیدریک یک اسید که...
XPS

مخفف عبارت XPS

X-ray Photoelectron Spectroscopy
طیف‌سنجی فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS)...
UCLA

مخفف عبارت UCLA

University of California, Los Angeles
دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس مشهور به...
DNC

مخفف عبارت DNC

Direct Numeral Control
روش کنترل کامپیوتری وسایل ماشینی خودکار...