مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NA

مخفف عبارت NA

Natural Approach
رويكرد طبيعي در آموزش زبان . يكي از متد...