مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPT
مخفف عبارت IPT
Ideh Pardaz Tabriz
آی پی تی مخفف کلمه های ایده پردار تبریز...
عتف
مخفف عبارت عتف
علمی تخیلی و فانتزی
ع.ت.ف. مخفف عبارت علمی-تخیلی و فانتزی...