مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HURD
مخفف عبارت HURD
HIRD of Unix Replacing Daemons
هرد‏ یک مخفف بازگشتی متقابل از HIRD of...