مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VCR
مخفف عبارت VCR
Video Cassette Recorder
برای بازبنی فیلم های ضبط شده در دوربین...
CTC
مخفف عبارت CTC
Centeral Traffic Control
این عبارت مخفف در راه آهن کاربرد دارد و...