مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FSM

مخفف عبارت FSM

Federated States of Micronesia
ایالات فدرال میکرونزی کشوری است در...
ACI

مخفف عبارت ACI

American Concrete Institute
موسسه بتن آمریکا که به اختصار اِی‌سی‌آی...
NYHA

مخفف عبارت NYHA

New York Heart Association Functional Classification
نیها، که در ایران به نام کلاس عملکردی...
DCS

مخفف عبارت DCS

DeCompression Sicknes
بیماری تراکم زدائی یا بیماری رفع فشار...
LLC

مخفف عبارت LLC

Living Learning Community
انجمن آموزش زندگی (در دانشگاه های مختلف)...