مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SFR

مخفف عبارت SFR

Societe Francaise the Radiotelephone
اس اف آر، یکی از ۴ اپراتور بزرگ تلفن...
RWB

مخفف عبارت RWB

Reporters Without Borders
گزارشگران بدون مرز یک سازمان غیرانتفاعی...
AILLF

مخفف عبارت AILLF

Association Iranienne de Langue et Litterature francaises
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه اهداف...
DAFA

مخفف عبارت DAFA

Délégation Archéologique Française en Afghanistan
هیئت باستا‌ن‌شناسی فرانسه در افغانستان...