مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CV

مخفف عبارت CV

Curriculum Vitae
شما هنگام انجام کارهای حقوقی یا مثلا...
AILLF

مخفف عبارت AILLF

Association Iranienne de Langue et Litterature francaises
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه اهداف...
GRP

مخفف عبارت GRP

Gross Rating Point
ناخالصِ هدف‌زنی‌ها که در انگلیسی به آن...