مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ECC

مخفف عبارت ECC

Engineered Cementitious Composite
کامپوزیت سیمانی مهندسی یا همان (ECC) که...
TSE

مخفف عبارت TSE

Transmissible Spongiform Encephalopathy
انسفالوپاتی‌های اسفنجی شکل دسته‌ای از...
KNTU

مخفف عبارت KNTU

Khajeh Nasir Toosi University
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یکی...
JWM

مخفف عبارت JWM

Joe's Window Manager
جی‌دابلیوام (مدیر پنجرهٔ جو) یک مدیر...
QSR

مخفف عبارت QSR

Quick Surface Reconstruction
محیط کاری (QSR) برای بازسازی سریع و...
TSP

مخفف عبارت TSP

Travelling Salesman Problem
مسئله فروشنده دوره‌گرد مسئله‌ای مشهور...