مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IORS

مخفف عبارت IORS

Iranian Operations Research Society
حقیق در عملیات، علمی است که برای کل...
CDN

مخفف عبارت CDN

Content Delivery Network
یکی از تکنولوژی های محبوب وبمسترها CDN...
IOPS

مخفف عبارت IOPS

Input/Output Operation per Second
آی‌آپس یکی از سنجش‌های عملکرد متداول...
TBM

مخفف عبارت TBM

Tunnel Boring Machine
تونل سازی در جهان امروز یکی از مشاغل...
LZMA

مخفف عبارت LZMA

Lempel and Ziv Modified Compression Algorithm
نوعی الگوریتم جهت فشرده سازی اطلاعات...