مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OEM

مخفف عبارت OEM

Original Equipment Manufactures
علامت اختصاری OEM شرکت یا سازمانی که...
CCITT

مخفف عبارت CCITT

Consulation Committe International Telegraph And Telephone
کمیته مشاوره بین‌المللی تلگراف و تلفن....