مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IEDSA

مخفف عبارت IEDSA

Islamic and Economic Development Scientific Association
انجمن اسلام و توسعه اقتصادی ایران اهداف...
IHEA

مخفف عبارت IHEA

Iranian Higher Education Association
انجمن آموزش عالی ایران اهداف به منظور...
ISCE

مخفف عبارت ISCE

Iranian Society of Civil Engineering
انجمن مهندسی عمران ایران اهداف - گسترش...
ISAMEM

مخفف عبارت ISAMEM

The Iranian Society of Agricultural Machinery Engineering and, Mechanization
انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و...
IRSS

مخفف عبارت IRSS

Iranian Remote Sensing Society
انجمن سنجش از دور ایران اهداف - گسترش و...
IRPS

مخفف عبارت IRPS

Iranian Radiation Protection Society
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران اهداف -...
ISOBC

مخفف عبارت ISOBC

Iran Society Of Biophysical Chemistry
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران اهداف - گسترش...
NEMA

مخفف عبارت NEMA

National Electrical Manufacturers Association
انجمن ملی تولیدکنندگان برقی (تأسیس...