مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ISPA

مخفف عبارت ISPA

Iranian Students Polling Association
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران؛ «ایسپا»...
CSMA

مخفف عبارت CSMA

Carrier Sense Multiple Access
دسترسی چندگانه با قابلیت شنود سیگنال...
CDP

مخفف عبارت CDP

cisco discovery protocol
این پروتکل مختص سخت افزارهای سیسکو می...