مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

STM

مخفف عبارت STM

Scanning Tunneling Microscope
میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) گونه‌ای...
AMT

مخفف عبارت AMT

Address Mapping Table
جدوی که مسیریاب ها یا سرویس دهنده های...
IBM

مخفف عبارت IBM

International Business Machines Corporation
شرکت ماشین آلات بین المللی کسب و کار یک...
IDE

مخفف عبارت IDE

Integrated Development Environment
آی‌دی‌ایی عبارت است از محیطی عمدتاً...