مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SSP

مخفف عبارت SSP

Security Support Provider
ارائه دهنده خدمات پشتیبانی امنیتی...
GCC

مخفف عبارت GCC

Generator Capability Curve
منحنی قابلیت ژنراتور. منحنی در صفحه...
CCSI

مخفف عبارت CCSI

Cisco Certified Systems Instructor
مدرک آموزش دهنده سیستم‌های سیسکو...
HPLC

مخفف عبارت HPLC

High Performance Liquid Chromatography
HPLC به معنای کروماتوگرافی مایع با...
DNSSEC

مخفف عبارت DNSSEC

Domain Name System Security Extensions
ضمیمه‌های امنیتی سامانه نام دامنه (به...