مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DIA

مخفف عبارت DIA

Defense Intelligence Agency
آزانس اطلاعاات دفاعی از اعضای جامعه...
VHSIC

مخفف عبارت VHSIC

Very High Speed Integrated Circuit Program
برنامه مدار مجتمع بسیار سریع. یک تلاش...
XP

مخفف عبارت XP

eXtreme Programming
برنامه‌سازی مفرط که به اختصار XP نیز...