مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

POS

مخفف عبارت POS

Polcystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...
ECC

مخفف عبارت ECC

Engineered Cementitious Composite
کامپوزیت سیمانی مهندسی یا همان (ECC) که...
FSHD

مخفف عبارت FSHD

Facio Scapulo Humeral muscular Dystrophy
دیستروفی ماهیچه‌ای فاسیو اسکاپولو...
IQ

مخفف عبارت IQ

Intelligence Quotient
ضریب هوشی یا بهره هوشی یا هوش‌بهر، (IQ)...
UFO

مخفف عبارت UFO

Unidentified Flying Object
اشیای پرنده ناشناخته (بشقاب پرنده) یا...