مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICP

مخفف عبارت ICP

Intracranial pressure
فشار درون‌جمجمه‌ای یا در اصطلاح پزشکی...