مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PPPOE

مخفف عبارت PPPOE

Point-to-Point Protocol over Ethernet
PPPOE پروتکلی هست که توسط آن چندین...
EPROM

مخفف عبارت EPROM

Erasable Programmable Read Only Memory
این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و...
GIS

مخفف عبارت GIS

Gas Insulated Switchgear
GIS (پست با عایق گاز) پست هایی هستند که...
ISCA

مخفف عبارت ISCA

Iranian Scientific Commerce Association
انجمن بازرگانی ایران اهداف - گسترش و...
DIA

مخفف عبارت DIA

Defense Intelligence Agency
آزانس اطلاعاات دفاعی از اعضای جامعه...