مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ESP

مخفف عبارت ESP

Electronic Stability Program
برنامه ثبات الکترونیک خودرو (ایجاد...
ETC

مخفف عبارت ETC

Electronic Traction Control
کنترل کشش الکترونیک خودرو (که در سرعت...
ESC

مخفف عبارت ESC

Electronic Stability Control
کنترل پایداری الکترونیکی به اختصار ESC،...
SBC

مخفف عبارت SBC

Sensotronic Brake Control
کنترل ترمز سنسوترونیک در خودرو (که با...
SRS

مخفف عبارت SRS

Supplementary Restraining System
سامانه ممانعت تکمیلی برای بالش های هوا...