مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

APC

مخفف عبارت APC

Armored Personnel carrier
نفربر زرهی و خودروی جنگی زرهی برای نقل...