مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IDE

مخفف عبارت IDE

Integrated Development Environment
آی‌دی‌ایی عبارت است از محیطی عمدتاً...