مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RIS

مخفف عبارت RIS

Research and Information System
آرآی‌اس (RIS) یک پسوند نام پرونده است...
IRIS

مخفف عبارت IRIS

Intelligent Rival Imitator of Siri
نرم افزار آیریس یا IRIS ، رقیب هوشمند...
SIRI

مخفف عبارت SIRI

Speech Interpretation and Recognition Interface
سی‌ری (Siri) یک رابط صوتی مخصوص...
CVT

مخفف عبارت CVT

Continuously Variable Transmission
انتقال قدرت پیوسته (CVT) که لئوناردو...