مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CCO

مخفف عبارت CCO

Chief Communications Officer
کارشناس روابط عمومی ( مدیر روابط عمومی...
PCM

مخفف عبارت PCM

Pulse-Code Modulation
مدولاسیون کد پالس یک شیوه تداعی کردن...