مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LP

مخفف عبارت LP

Linear Programming
برنامه‌نویسی خطی ، روشی برای پیدا کردن...
XPS

مخفف عبارت XPS

X-ray Photoelectron Spectroscopy
طیف‌سنجی فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS)...