مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GSU

مخفف عبارت GSU

Generator Step Up transformer
ترانسفورماتور افزاینده ی ولتاژ ژنراتور...
4WS

مخفف عبارت 4WS

Four Wheel Steering
سیستم 4WS به وسیله کنترل کردن زاویه همه...
ADC

مخفف عبارت ADC

Apparent Diffusion Coefficient
ضریب پخش ظاهری یک کمیت در ام آر آی و...