مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ARS

مخفف عبارت ARS

Acute retroviral syndrome
سندرم پرتوی مزمن که به شکل نارایجی...
DCS

مخفف عبارت DCS

DeCompression Sicknes
بیماری تراکم زدائی یا بیماری رفع فشار...
THC

مخفف عبارت THC

Tetra Hydro Cannabinol
تتراهیدروکانابینول (THC) که با نام‌های...
EST

مخفف عبارت EST

Esbjörn Svensson Trio
ایسبیرن سونسن تریو که به اختصار E.S.T.‎...
IUST

مخفف عبارت IUST

Iran University of Science and Technology
دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاهی...