مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCP

مخفف عبارت PCP

Phency Clidine Piperidine
فن‌سیکلیدین (PCP) جز موادهای توهم‌زا به...
RSTP

مخفف عبارت RSTP

rapid spaning tree protocol
این پروتکل همان پروتکل STP می باشد با...