مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WSP

مخفف عبارت WSP

Williams Sale Partnership
دبلیواس‌پی (WSP) شرکت مهندسی کانادایی...
NYC

مخفف عبارت NYC

New York City
نیویورک پرجمعیت‌ترین شهر ایالت نیویورک...
کارا

مخفف عبارت کارا

درگاه الکترونیکی کارگزاران
از آنجاییکه کارگزاران یکی از ذینفعان...