مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ABRS

مخفف عبارت ABRS

Association of British Riding Schools
انجمن مدارس سواركاري انگلستان...
YAA

مخفف عبارت YAA

Yorkshire Air Ambulance
آمبولانس هوایی هلیکوپتر یورکشایر برای...
UK

مخفف عبارت UK

United Kingdom
بریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیای کبیر...
OTRS

مخفف عبارت OTRS

Open-source Ticket Request System
یک نرم‌افزار کد برای پیاده‌سازی از...
AA

مخفف عبارت AA

Architectural Association
بزرگترین مدرسه معماری در انگلستان...