مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DSSS

مخفف عبارت DSSS

Direct Sequence Spread Spectrum
DSSS سيگنالهاي داده ديجيتال را به سه...
RAID

مخفف عبارت RAID

Redundant Array of Independent Disks
آرايه‌ پشتيبان ديسک‌‌هاي مستقل یا...
EPCC

مخفف عبارت EPCC

Electronic Power Control Communication
مهندسی برق و الکترونیک (EPCC) دانش...
MFT

مخفف عبارت MFT

Multiprogramming with a Fixed number of Tasks
MFT چند برنامه‌نویسی با تعداد ثابتی از...