مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SMTP

مخفف عبارت SMTP

Simple Mail Transfer Protocol
قرارداد سادهٔ نامه‌رسانی بطور اختصار...