مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EMI

مخفف عبارت EMI

Electric and Musical Industries
ایمی (EMI) یا گروه ایمی، شرکت چندملیتی...
IAB

مخفف عبارت IAB

Interactive Advertising Bureau
موسسه آمریکایی دفتر آگهی‌های تعاملی...
AICPA

مخفف عبارت AICPA

American Institute of Certified Public Accountants
انجمن حسابداران عمومی گواهی‎شده آمریکا...