مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SSN

Social Security Number

شماره تأمین اجتماعی (SSN) یک شماره نه رقمی در ایالات متحده است که برای شهروندان آمریکا، اقامت دائم و موقت (کار) صادر می‌شود. این شماره توسط اداره تامین اجتماعی مستقل از دولت ایالات متحده آمریکا برای افراد صادر می‌شود و هویت افراد را مشخص می‌نماید هدف اصلی آن ردیابی افراد برای مقاصد تأمین اجتماعی است.
SSN
ارسال نظر

ارسال نظر