مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TCI

Target Controlled Infusion

TCI یک استاندارد فرم های ابزار دقیق در سیستم های نیروگاه کاربرد دارد.
TCI
ارسال نظر

ارسال نظر