مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف API

American Petrolume Institute

موسسه نفت و محصولات نفتی آمریکا
این موسسه بصورت یک موسسه ثبت و تصویب استاندارد عمل میکند که نمونه ای از استاندارد های آن را در زیر معرفی نموده ایم.
اولین کار عملی این انجمن را میتوان قانونمند کردن استخراج و ساخت مخازن نفت نام برد.
این استاندارد ها با نام کلی API در صنعت نفت کاملا شناخته شده اند.
این استاندارد ها معمولا به صورت یک دفترچه قابل دسترسی میباشند که حاوی مطالبی از جمله طراحی، ساخت و کنترل است.
API
ارسال نظر

ارسال نظر